Image
Image
Image

Óvoda

Óvodánk a település központjában jellegzetes családi házas településrészben helyezkedik el, körülölelve kis kertekkel, szántóföldekkel, erdővel, s csodálatos domboldalakkal.

Az intézmény 1978. október 1-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt, egy vegyes életkorú csoporttal.

Épületünk több, mint hetvenéves, éveken át iskolaként, szolgálati lakásként is funkcionált. Több alkalommal felújításra, illetve korszerűsítésre került, így nyerte el jelenlegi formáját. (nyílászáró csere, szennyvíz, gázfűtés, udvari tároló helyiség építése stb.) Egy nagyobb és egy kisebb alapterületű csoportszoba, tágas folyosó és mosdóhelyiség, nevelői szoba, melegítőkonyha előtérrel áll a rendelkezésünkre.

Esztétikus külső és belső környezetben, családias légkörben fogadjuk a hozzánk érkező 3-7 éves gyermekeket. Férőhelyeink száma: 25 fő. A gyermekek többsége helyi, de fogadunk a környező településekről is gyermekeket. Arra törekszünk a mindennapokban, hogy volt óvodásaink szülőként, saját gyermekeik számára a mi, helyi óvodánkat válasszák, és ezért minden tőlünk telhetőt meg is teszünk.

Tagóvoda vezetőként Takácsné Gál Andrea óvodapedagógus 1986. szeptember 1-től, Bránek Judit óvodapedagógus 1988. augusztus 15-től jelenleg is dolgozik az intézményben. Két dajka segíti az óvodai munkát.

2013. január elsejétől a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK-hoz csatlakozva, tagintézményeként önálló arculatunkat, szakmai önállóságunkat megtartva családias, nyugodt környezetben neveljük az óvodás korú gyermekeket.

Nevelőmunkánk célja az egészséges életvitel támogatása, az egészségmegőrzés és a környezettudatos magatartás megalapozása. Valljuk, hogy a gyermekek szívéhez vezető út kulcsa a szeretet, a közös tevékenykedés, élmények átélése. A gyermeki személyiség kibontakoztatását játékos tevékenységek sokszínűségével valósítjuk meg, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet. Az inkluzív pedagógiát alkalmazva folyamatosan keressük a nevelés hatékonyságát erősítő új utakat.

A gyermekközpontúságra épülő dokumentumainkban az esélyegyenlőségi és sajátos nevelési feladatok hangsúlyos szerepet kapnak.

Nevelőmunkánk iránymutatója a nevelőtestület által kidolgozott Pedagógiai Program. Óvodapedagógusi munkánkat alkalmanként pedagógiai asszisztens és külső szakemberek segítik (logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus). Működési rendünket az SZMSZ és a Házirend szabályozza.

Pedagógiai Programunk módszertani szabadságot biztosít számunkra. Vegyes életkorú csoportunkat a kötetlenség jellemzi. Napirendünk folyamatos, ami alkalmas arra, hogy a különböző életkorú gyermekek sajátos életritmusa beleférjen, valamint saját szükségleteik kielégítést nyerjenek.

Óvodánkban játékra, cselekvésre, próbálkozásokra épülő tapasztalatszerzéssel segítjük a szándékos tanulást. Valljuk, hogy a gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, figyel, kipróbál. Kirándulások, túrák során ismerkedünk a környék növény-, és állatvilágával, a falusi élet szokásaival. Igyekszünk maximálisan kihasználni a helyi adottságokat, lehetőségeket.

Színházba, múzeumba, koncertre, könyvtárba visszük a közeli városba a gyerekeket. Helyben papírszínházi előadásokkal, zenei előadókkal, állatasszisztált foglalkozásokkal, és egyéb bemutatókkal is színesítjük a mindennapokat. A játéktevékenységen túl nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, egészségnevelésre, néphagyományok ápolására, a környezetünk védelmével kapcsolatos jó szokások kialakítására, valamint a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztésére. Ennek eredményeképpen óvodánkból 6-7 évesen iskolaéretten mennek a gyermekek iskolába.

Háromszoros Zöld Óvoda, Madárbarát, illetve Biztonságos Óvoda címmel rendelkezünk. 2018 május 18. óta a Balatoni Katalin nevével fémjelzett Így tedd rá! Mozgásfejlesztő program referencia intézményeként működünk Zala megyében. Takácsné Gál Andrea a program vezetője, mintapedagógus. Előadásokat, bemutató foglalkozásokat tart környékbeli óvodákban, illtetve szakmai napokon ismerteti meg az érdeklődő pedagógusokat a népzenén, a népi játékon alapuló mozgásfejlesztő programmal.

Szakmai munkánk fejlődését az önképzés és a továbbképzések mellett szakmai, - Zöld óvoda és Önértékelési - munkacsoportban való részvétel is gazdagítja.

Rendszeresen töltik nálunk szakmai gyakorlatukat óvodapedagógus és dajkaképzős hallgatók.

A fenntartó Önkormányzat nagy gondot fordít épületünk állagának megóvására. Kis lépésekben ugyan, de önerőből évről évre folyamatosan tesszük komfortosabbá, biztonságosabbá. A tárgyi eszközeinket folyamatos pótoljuk és korszerűsítjük. Az utóbbi évek nagyobb léptékű felújítási munkái között szerepelt a mosdóhelyiség teljes felújítása, helyiségek festése, világítás rekonstrukciója, meleg-és hideg burkolatok megújítása, tetőcsere, nyílászárók cseréje.

A pályázati kiírások függvényében szükség lenne az épület külső (burkolat, napenergia hasznosítás) és a konyha felújítására.

Udvarunk rendezett, tágas, jól belátható. A növénygondozásra, madarakról való gondoskodásra is alkalmas. Udvari játékaink lehetőséget biztosítanak a változatos mozgásformák gyakorlására.

Óvodánk jó tárgyi feltételekkel rendelkezik. Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, barátságosak, biztosítják a gyermekek változatos játék és mozgás tevékenységeihez az optimális életteret. Környezetbarát anyagok választására törekszünk. A kisebb alapterületű csoportszobában logopédus, gyógypedagógus látja el a rászoruló gyermekek egyéni fejlesztését.

2009-ben a TÁMOP 3.1.4. „Pedagógiai innováció a Göcsej Kapujában” pályázatnak köszönhetően óvodánk számos tárgyi eszközzel gazdagodott.

2020. szeptember 16-án került átadásra a Magyar Falu Program eszközfejlesztés pályázatán nyert bútorok, eszközök, benti - és udvari játékok, sportszerek 5 millió 400 ezer Ft értékben.

2022. júliusában, a nyáriszünetet időtartama alatt a Magyar Falu Programnak köszönhetően  Óvodaépületek felújítására 10 215 998 Ft vissza nem térítenő állami támogatásból kicserélésre kerülhetnek Óvodánk nyílászárói, valamint szigetelést kaphat a néhány évvel ezelőtt elkészült tetőszerkezet, ezzel is javítva az energiahatékonyságot.

A költségvetés keretein kívül jelentősen segíti munkánkat a szülői közösség támogatása, önkéntes munkája. A helyi civil szervezetek, a lakosság is támogatja óvodánk szépülését, tárgyi eszközeink bővítését.

Rendszeresen részt veszünk a község jeles eseményein (Idősek napja, Mindenki karácsonya stb.) Farsangi mulatságunk nyilvános, anyák napi és évzáró ünnepségünket jelenlétükkel megtisztelik a hozzátartozók. A tanévet minden évben kirándulással zárjuk.

Óvodánk arculata évről évre hagyományos programjainkban tükröződik: az Állatok világnapja alkalmából kirándulás, jótékonysági gyűjtés állatmenhely javára, Márton napi vigalom Vajda Margit zenepedagógussal, közös mézeskalács sütés karácsonyt megelőzően a nagyszülőkkel, jótékonysági süteményvásár és bál szervezése a szülőkkel óvodánk javára, papírszínházi előadások Így tedd rá! -san Kassai Anitával stb.

Hagyományosan tavasszal „Ovikóstolón” ismerkedhetnek leendő óvodásaink és szüleik óvodánk életével.

További kapcsolattartási formák a családlátogatások, szülői értekezlet, fogadóóra, napi találkozások, közös rendezvények. Törekszünk a szülőkkel való jó nevelőtársi viszony kialakítására. Ezt a törekvésünket támogatják a közös, családokkal való kirándulások, túrák, farsangi-, gyermeknapi rendezvények. A Szülői Szervezet tagjai aktív segítői ezeknek a rendezvényeknek. Fontosnak tartjuk az óvoda és a család közötti jó kapcsolatot, jó együttműködést, kölcsönös bizalmat, hiszen ez feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének.

Folyamatosan ápoljuk a társintézményekkel kialakult kapcsolatainkat. A gyermekek nyomon követése céljából óralátogatáson veszünk részt az iskolában.

A szakmai színvonal fenntartása megkívánja a rendszeres kapcsolatot a szakfeladatot ellátó intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, POK, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat).

Szülői igényeket kielégítve délutáni időben hittan és játékos angol nyelvű programok választhatók.

2008 óta folyamatosan megjelenik óvodánk mindennapjairól beszámolónk a helyi Sárhidai Hírekben „Ovihíradó” címmel. Az ünnepségekről, hétköznapokról készült fotókat Sárhidai Óvoda Facebook oldalon, valamint a gocsejkapujaovik.hu honlapon is megtekinthetik az érdeklődők.

30, illetve 35 és 40 éves fennállásának évfordulóján, bensőséges ünnepségen köszöntöttük óvodánkat. A fenntartó Önkormányzat Takácsné Gál Andrea tagóvoda vezetőnek és Bránek Judit óvodapedagógusnak 25, illetve 30 éves óvodai munkája elismeréseként jubileumi emlékplakettet adományozott.

Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, elhivatottsága garancia arra, hogy óvodánkba járó gyermekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkörben. A törvényi előírásoknak megfelelően, magas pedagógiai színvonalon működve, nyílt, őszinte, korrekt, demokratikus vezetési stílussal, bizalmi kapcsolat kialakításával egy közös célért, a gyermekek harmonikus fejlődéséért dolgozunk.

A siker záloga a csapatmunka. A várt eredményt csak együtt, az óvoda minden dolgozójának összefogásával, értékes munkájával, közös erővel tudjuk elérni.

Mottónk: Boldog mosolyú, egészséges, kiegyensúlyozott, életvidám gyermekarcokat szeretnénk óvodánkban, és ezért mindent tőlünk telhetőt megteszünk.